Savaş ve Barış

4 Haziran 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Eser Hakkında: 

Birçok yazar Savaş ve Barış adlı eseri “Dünyanın en büyük romanı” olarak nitelendirmiş ve böyle bir romanın tekrar yazılama­yacağını öne sürmüşler. Rus-Fransız savaşlarını konu alan bu eserde beş yüze yakın kişi bulunmaktadır. Tolstoy, bu romanında, Rusya’daki birçok kesimden insanın hayatını ve geleneklerini ortaya koymaktadır.

Savaş ve Barış Özeti:

Olaylar, Rus-Fransız savaşı esnasında özellikle üç ailenin başından geçmektedir: Bezuhov, Balkonski, Rostov.

Andrey Bolkonski ve olaylar

Prens Nikolai Bolkonski, kızı Marya ile Smolensk ci­varında bir malikânede yaşamaktadır. Oğlu Andrey ise evlidir ve Saint Petersburg’da oturmaktadır. Mutsuz bir evliliği vardır ve hayatının toplumda yükseleceği zaman anlam kaza­nacağını düşünmektedir. 1805 seferberliği sırasında, hamile eşini babasının yanına bırakarak Rus ordusuna katılır. Bir sü­re sonra, kendini göstermeye başlar. Fakat savaşta yaralanır ve yaralı bir hâlde savaş meydanında terk edilir. Andrey bir süre sonra kurtulur ve ailesinin yanına döner. Eşi doğum ya­parken ölmüş, doğan oğlu Nikolai ise sağ kalmıştır. Andrey, 1806-1809 yılları arasında ordudan ayrılır ve malikânede ha­yatının anlamını sorgular. Sürekli yeni akımların peşinde ko­şar. Bir gün, Kont Uya Andreiç’in kızı Nataşa ile arkadaşlık et­meye başlar ve ona âşık olur. Fakat babası bir süre için evlen­melerine izin vermez. Nataşa ile nişanlılığını duyurmaz. Nata-şa’yı bir süre şehirden ayrılmak zorunda olduğu için Pierre Bezuhov’a emanet eder.
Nataşa, Pierre’in kötü yürekli karısı Elena’nın ahlaksız emellerine alet olur. Elena, Nataşa’yı kardeşi Anatol Kura-gin’le tanıştırır. Aralarında bir ilişki başlar. Oysa Anatol evlidir. Nataşa onun evli olduğunu anlayınca hata yaptığını kabulle­nir. Bu ilişkiyi duyan Andrey hüsrana uğrar.
Andrey, hayatına neşe katan Nataşa’nın ihanetini kabul-‘ lenemez. Tekrar orduya katılır. Bu arada babası kalp sektesin­den ölür. Marya malikânede yapayalnız ve savunmasız kalır. Nataşa’nın kardeşi ve Andrey’in arkadaşı Nikolai Rostov ona yardım eder. Bu arada savaşta yaralanan Andrey Mosko­va’ya getirilir. Nataşa ve ailesi onu bulur. Nataşa ile Andrey barışırlar. Fakat Andrey kısa bir süre sonra ölür ve oğlu Niko-lai’ı Rostov’la evlenen Marya büyütür.
Pierre Bezuhov ve Olaylar
Pierre, Kont Bezuhov’un gayrimeşru çocuğudur. Ro­manın başında ölmek üzere olan babasının başı ucundadır. Babası kendisini nüfus kütüğüne geçirmiş ve yüklü bir mirasın vârisi olmuştur. Fakat Kont’un ilk vârisi olan Vasili Ku-ragin bu vasiyetnameyi yok etmeye çalışır, başaramaz. Bunu beceremeyince Pierre’i kandırır ve kızı Elena ile evlendirir. Elena, tutkularının esiri olan, ahlaksız fakat sosyetenin önde gelen kadınlarından biridir. Pierre, onun başkaları ile olan ilişkilerine anlayınca ayrılırlar.
Pierre, mason teşkilatına katılır. Bu akımın etkisiyle mali­kânesinin bulunduğu yerde okul ve hastane yapmaya kalkar. Fakat masonlarla ilgili olarak hayal kırıklığına uğrar bir süre sonra.
Pierre, aynı zamanda Andrey’in en yakın arkadaşıdır. O-nun Nataşa ile birleşmesi için elinden geleni yapar; fakat ba­şarılı olamaz. Ayrıca o da Nataşa’ya ilgi duymaya başladığı için ondan uzaklaşır.
İki yıl sonra, Pierre’in karısı ölür. Pierre, Fransız kuvvetle­rinin Rusya’yı istila etmesi sebebiyle Borodino savaşına katı­lır. Savaştan sonra Pierre şekil ve kıyafetini değiştirir ve Na-polyon’u öldürmeye karar verir. Fakat esir düşer. Pierre esir düştüğü sırada dine sarılır ve mason anlayışından tamamen uzaklaşır.
Pierre, esaret sonrası malikânesine döner ve Nataşa ile evlenir. Yedi sene geçmiştir. Sosyal idealizmini devam ettiren, mutlu bir aile sahibi biridir.

Nikolai Rostov

Rostov ailesi, daha sıradan ve iyi niyetli İnsanlardan olu­şur. Ailenin yeğeni Sonya çocukluğundan beri Nikolai’ı sev­mektedir. Nikolai, 1805 yılında bir subay olarak Avustur­ya’ya gider. Bir çarpışma sırasında yaralanır ve savaştan aşırı derecede korkar. Fakat malikânesine döndüğünde ailesi onu bir kahraman gibi karşılar. O da savaşı olduğundan daha büyük, kendisini daha cesur gösterir. Bundan sonra birkaç savaşa daha katılır ve iyi bir harp subayı olur.
Aile maddi sıkıntı içindedir. Çocukların zengin birileriyle evlenmelerini arzu etmektedirler. Bu yüzden, Nikolai’ın Son-ya ile evlenmesine karşıdırlar. Nikolai bir süre sonra kahra­manlık madalyasına layık görülür. Bu arada Nikolai, Marya ile ilgilenmeye başlar, bir süre sonra da ona âşık olur. Fakat hâlâ Sonya ile nişanlıdır.
Moskova yanmıştır. Rostov ailesi tüm mallarını, mülkleri­ni kaybeder. 1813’te ailenin reisi kont ölür. Malikâne satılır ve bir başka ev kiralanır. Sonya, bu şartlar altında Nikolai’a bir mektup göndererek aralarındaki ilişkiyi sonlandırır. Marya Bolkonski ile evlenebilecektir. Nikolai, hayatını muhafazakâr bir kır centilmeni olarak sürdürmeye başlar. Aileler arası evli­likle birleşen bir mutlulukla, ülke içindeki barışla roman son bulur.

Savaş ve Barış Kahramanları (Kişileri):

Prens Nikolai Andreiviç Bolkonski: Orduda başkumandanlık yapmış ve emekli olmuştur bir kişidir. Kavgacı, otoriter bir insandır.
Aııdrey Nikolayeviç Bolkonski: Prensin oğludur. Me­lankolik, şerefine düşkün, kabiliyetli bir insandır.
Marya Bolkonski: Prensin kızıdır. Evine düşkün, sadık bir kadındır. Yalnız yaşar. Nikolai Rostov ile evlenir.
Kont Krill Vladimiroviç Bezuhov: Pierre’in babası­dır. Züppe, çapkın bir kişidir.
Nataşa Rostov: Uçarı, şen, Rostovların küçük kızıdır. Pierre ile evlenir.
Prens Vasili Sefgyeviç Kurağın: Bezuhov ailesinin ön­ceki vârisidir.
Anatol Kuragin: Vasili’nin müsrif, çapkın oğludur.
Kont Uya Andreiç Rostov: Moskova sosyetesinin ön­de gelenlerindendir. Tutumsuz biridir.
Nikolai Rostov: İstikrarsız bir gençlik yaşayan sonra ai­lenin sorumluluğunu alan Kont Rostov’un oğludur.
Pierre Bezuhov: Kont Bezuhov’un gayrimeşru oğludur. Nazik, iyi niyetli, idealist bir insandır. Nataşa ile evlenir.

Etiketler:

Yorumlar

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dramatik Şiir